top of page

NovoConceito是公寓管理和财产管理领域的多任务公司, 如果您是外国人并且在葡萄牙拥有物业,我们将竭诚为您服务。 管理维护费用,在公寓会议中代表财产,处理租赁等。 请随时与我们联系,我们随时为您服务。

Qīn'ài de kèhù:

NovoConceito shì gōngyù guǎnlǐ hé cáichǎn guǎnlǐ lǐngyù de duō rènwù gōngsī, rúguǒ nín shì wàiguó rén bìngqiě zài pútáoyá yǒngyǒu wùyè, wǒmen jiāng jiéchéng wèi nín fúwù.

Guǎnlǐ wéihù fèiyòng, zài gōngyù huìyì zhōng dàibiǎo cáichǎn, chǔlǐ zūlìn děng.

Qǐng suíshí yǔ wǒmen liánxì, wǒmen suíshí wèi nín fúwù.

bottom of page